Ekonomię możemy podzielić na mikroekonomię oraz makroekonomię. Ta druga jest dziedziną, która bawi się danymi zbiorczymi, odnoszącymi się do całej gospodarki. Głównym zadaniem makroekonomii jest badanie systemu ekonomicznego krajowego oraz światowego.

Najważniejszym elementem jest tutaj dochód narodowy każdego kraju oraz rozdzielanie go na zaplanowane przez państwo inwestycje, dotacje czy pomoce socjalne. W ostatnim wypadku jesteśmy te do czynienia ze zjawiskiem inflacji, problemem bezrobocia czy polityką pieniężną realizowaną przez bank centralny. Uwzględnia się tu także takie słowa jak: podaż także popyt usług oraz produktów, średni poziom cen, PKB, a też wielkość konsumpcji. Umożliwia to również prognozowanie tendencji rozwojowych gospodarki. Ogólnie rzecz ujmując, możemy wyróżnić pięć funkcji tej dziedziny: teorio-poznawczą, aplikacyjną, prognostyczną, światopoglądową także dydaktyczno-wychowawczą. Do zmiennych makroekonomicznych zaliczamy te: zewnętrzne, polityczne oraz indukowane.

Fundamenty dzisiejszego funkcjonowania makroekonomii zawdzięczamy profesorowi Johnowi Maynardowi Keynesowi. Stworzył on bowiem podwaliny tej gałęzi ekonomii w 30. latach XX wieku. Dzięki makroekonomii wiemy także jakiej wysokości dług publiczny obecnie posiada dane państwo. Znane są tutaj również dwa paradygmaty. Pierwszy z nich zwany właśnie keynesowskim mówi o niestabilności gospodarki. Natomiast drugi neoklasyczny nawiązuje do ekonomii klasycznej oraz głosi wewnętrzną równowagę systemu ekonomicznego. Interesujące dla makroekonomii są również organizacje międzynarodowe, problemy globalne jak np. przeludnienie świata czy zagrożenia ekologiczne ludności.

Makroekonomia zajmuje się, więc analizą wielkości ekonomicznych zagregowanych, czyli połączonych z określaniem faktów odnośnie do całej gospodarki także cyklu koniunkturalnego. Bierze ona, więc pod uwagę rynek światowy, finansowy, towarów także usług oraz czynników wtórnych. Jak widać, dzięki makroekonomii sprawy gospodarcze są uporządkowane także podawane do publicznej wiadomości w takim stopniu, w którym tylko jest więc możliwe.